خواهش

مرا به او بخواهانید

شخصن مرا نمی خواهد!

– براهنی